Wykaz wymaganych dokumentów przy rekrutacji na interdyscyplinarne studia doktoranckie w IITD PAN

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się absolwenci szkół wyższych, kierunkowo związanych z profilem studiów doktoranckich.

Kandydat na studia doktoranckie składa podanie do Dyrektora Instytutu na ręce Kierownika studiów doktoranckich (sekretariat Studium Doktoranckiego).

Dokumenty wymagane od kandydatów:

  1. podanie do Dyrektora Instytutu o przyjęcie na interdyscyplinarne studia doktoranckie, ze wskazaniem tematu spośród wymienionych w ogłoszeniu o naborze;
  2. życiorys (CV);
  3. ankieta personalna (kwestionariusz osobowy);
  4. dyplom ukończenia studiów wyższych drugiego stopnia albo równoważnych (lub poświadczenie z uczelni o wyznaczonym terminie obrony pracy magisterskiej) albo poświadczenie uzyskania „Diamentowego Grantu”;
  5. informacja o przebiegu studiów z podaną średnią ocen studiów magisterskich (kończący studia w bieżącym roku) oraz informacja o dotychczasowej pracy (jeżeli kandydat pracował lub pracuje);
  6. opinia poprzedniego opiekuna naukowego (np. promotora pracy magisterskiej) lub opinia z miejsca pracy;
  7. pisemna deklaracja przyszłego opiekuna naukowego (samodzielny pracownik naukowy IITD PAN) dotycząca opieki nad doktorantem, należy wskazać dwie dyscypliny naukowe planowanej rozprawy doktorskiej;
  8. oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami studiów w IITD PAN;
  9. wniosek o przyznanie stypendium oraz wniosek o przyznanie stypendium celowego o charakterze motywacyjnym (jeżeli kandydat się o nie ubiega);
  10. oświadczenie w przedmiocie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w ramach realizowanego projektu.


Kandydat może dołączyć inne dokumenty, które według niego mogą mieć znaczenie w procesie rekrutacji.

Termin składania dokumentów upływa z dniem 29 czerwca 2018 r.