Praca

 • Ogłoszenie - oferta pracy w ramach projektu NCN Sonata Bis 8 na stanowisku post-doc (umowa o pracę)
 • Ogłoszenie - oferta pracy w ramach projektu NCN OPUS 17
 • Ogłoszenie - oferta pracy w ramach projektu NCN OPUS 17, post-doc (umowa o pracę)
 • Ogłoszenie - na stanowisko post-doc w ramach grantu SONATA BIS 8 pt. „Modyfikowane egzosomy pochodzenia nowotworowego jako nośniki cząsteczek modulujących środowisko nowotworowe”
 • Ogłoszenie - na stanowisko post-doc do projektu SONATA BIS
 • Ogłoszenie - stanowisko post-doc/specjalista w ramach grantu OPUS 18 pt. „ Udział osteopontyny we wpływie kalcytriolu i takalcytolu na różnicowanie komórek Th17 u młodych i starych myszy obarczonych rakiem gruczołu mlekowego”
 • Oferta pracy - stanowisko adiunkt Laboratorium Genomiki & Bioinformatyki
 • Oferta pracy - stanowisko post-doc/specjalista w ramach grantu OPUS 18 pt. „Udział osteopontyny we wpływie kalcytriolu i takalcytolu na różnicowanie komórek Th17 u młodych i starych myszy obarczonych rakiem gruczołu mlekowego”
 • Oferta pracy - Stanowisko specjalisty biologa, mikrobiologa
 • Oferta pracy - Informacje dla kandydatów na stanowisko stypendysty doktoranta w ramach grantu SONATA „Wpływ deacetylazy SIRT1 oraz zmian epigenetycznych na aktywność biologiczną witaminy D wobec komórek raka płuca”
 • Oferta pracy - stanowisko post-doc/specjalista w ramach grantu OPUS 18 pt. „Udział osteopontyny we wpływie kalcytriolu i takalcytolu na różnicowanie komórek Th17 u młodych i starych myszy obarczonych rakiem gruczołu mlekowego”
 • Oferta pracy - stypendium naukowe w ramach projektu NCN OPUS 17 UMO-2019/33/B/NZ6/01648 pt „Rola homologów sierocego regulatora odpowiedzi HP1021 w fizjologii i patogenezie wybranych chorobotwórczych gatunków Epsilonproteobakterii”
  W wyniku konkursu na stanowisko – Doktorant w projekcie OPUS 17 UMO-2019/33/B/NZ6/01648, na podstawie oceny przeprowadzonej zgodnie z „Regulaminem przyznawania stypendiów naukowych NCN w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki” (Załącznik do uchwały Rady NCN nr 25/2019 z dnia 14 marca 2019 r),  Komisja rekomendowała przyznanie stypendium naukowego NCN dla doktorantów Panu mgr Fabianowi Pikule.
 • Oferta pracy - stypendium naukowe w ramach projektu NCN OPUS16 UMO-2018/31/B/NZ7/04002 pt „ Nietypowalne antygeny O Klebsiella pneumoniae - struktura i seroepidemiologia
  W wyniku konkursu na stanowisko – doktorant-stypendysta w projekcie NCN OPUS16 UMO-2018/31/B/NZ7/04002, na podstawie oceny przeprowadzonej zgodnie z Regulaminem przyznawania stypendiów naukowych w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki - Załącznik do uchwały Rady NCN 96/2016 z dnia 27 października 2016 r.,  Komisja rekomendowała przyznanie stypendium naukowego NCN dla doktorantów  mgr Darii Artyszuk.
 • Oferta pracy - stypednium naukowe w ramach projektu Opus 16 Narodowego Centrum Nauki: „Antygeny układu grupowego krwi P1PK u ptaków: rola syntazy Gb3/CD77 w oporności na toksyny Shiga”
  W wyniku konkursu na stanowisko – Doktorant w projekcie OPUS 16 UMO-2018/31/B/NZ6/01828, na podstawie oceny przeprowadzonej zgodnie z „Regulaminem przyznawania stypendiów naukowych NCN w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki” (Załącznik do uchwały Rady NCN nr 25/2019 z dnia 14 marca 2019 r),  Komisja rekomendowała przyznanie stypendium naukowego NCN dla doktorantów  mgr Annie Bereźnickiej i mgr Krzysztofowi Mikołajczykowi.
 • Oferta pracy - stypendium naukowe w ramach projektu NCN OPUS 17 UMO-2019/33/B/NZ6/01648 pt „Rola homologów sierocego regulatora odpowiedzi HP1021 w fizjologii i patogenezie wybranych chorobotwórczych gatunków Epsilonproteobakterii”
  W wyniku konkursu na stanowisko – Doktorant w projekcie OPUS 17 UMO-2019/33/B/NZ6/01648, na podstawie oceny przeprowadzonej zgodnie z „Regulaminem przyznawania stypendiów naukowych NCN w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki” (Załącznik do uchwały Rady NCN nr 25/2019 z dnia 14 marca 2019 r),  Komisja rekomendowała przyznanie stypendium naukowego NCN dla doktorantów Panu mgr Mateuszowi Noszce.
   
 • Oferta pracy - adiunkt, bioinformatyk, ½ etatu
 • Oferta pracy - kandydat do prowadzenia badań w ramach projektu Opus 12 Narodowego Centrum Nauki: „Rola białka indukowanego prolaktyną w progresji raka gruczołu piersiowego przy zastosowaniu terapii adjuwantowej”
   
 • Oferta pracy - stypendium w ramach projektu sonata bis 7
   
 • Oferta pracy PL   EN - stypendium/student
   
 • Oferta pracy - adiunkt w projekcie Strategmed
   
 • Oferta pracy - adiunkt
   
 • Oferta pracy - stypendysta w ramach grantu OPUS „Wpływ witaminy D na makrofagi i fibroblasty towarzyszące nowotworom gruczołu piersiowego” (nabór dodatkowy)
   
 • Oferta pracy - oferta stypendium doktoranckiego w ramach projektu SONATA BIS 7 NCN (UMO-2017/26/E/NZ7/01202)
   
 • Oferta pracy - oferta stypednium studenckiego w ramach projektu SONATA BIS 7 NCN (UMO-2017/26/E/NZ7/01202)
   
 • Oferta pracy  -  post-doc/adiunkt w ramach grantu OPUS „Molekularny mechanizm działania i ocena efektu terapeutycznego kombinacji 5-aza-2'deoksycytydyny i inhibitorów topoizomeraz w leczeniu raka okrężnicy”
   
 • Oferta pracy  -  post-doc/adiunkt w ramach grantu OPUS „Wpływ witaminy D na makrofagi i fibroblasty towarzyszące nowotworom gruczołu piersiowego”
   
 • Oferta pracy  -  projekt NCN-OPUS13 dotyczącego wpływu glikacji i kinurelinacji na mikrośrodowisko nowotworowe
   
 • Oferta pracy doktorant stypendysta -  stypendysty w projekcie badawczych OPUS14 "Wpływ witaminy D na makrofagi i fibroblasty towarzyszące nowotworom gruczołu piersiowego  (nabór dodatkowy)"
   
 • Oferta pracy doktorant stypendysta -  stypendysty w projekcie badawczych OPUS14 "Wpływ witaminy D na makrofagi i fibroblasty towarzyszące nowotworom gruczołu piersiowego "
   
 • Oferta pracy doktorant stypendysta - stypendysty w projekcie badawczych OPUS14  "Genetycznie zmodyfikowane komórki dendrytyczne jako składnik skojarzonej terapii immunomodulującej mikrośrodowisko nowotworowe"
   
 • Oferta pracy doktorant stypendysta - w ramach projektu Sonata 13
  Informacja Komisji Rekrytacyjnej IITD PAN ds. rekrutacji doktoranta stypendysty, w ramach projektu Sonata 13 UMO-2017/26/D/NZ7/01152

  Komisja Rekrutacyjna na posiedzeniu dn. 2018-06-04 wstępnie wybrała spośród dwóch zgłoszonych kandydatur na przedmiotowe stanowisko panią Monikę Cuprych. Kandydatka pozytywnie przeszła postępowania rekrutacyjne na studium doktoranckie w IITD PAN (potwierdzone pismem z dn. 10.07.2018), tym samym spełniła wszystkie wymogi formalne opisane w przedmiotowym ogłoszeniu o konkursie.
   
 • Oferta pracy doktorant stypendysta - w ramach projektu Sonata BIS 7
  Informacja Komisji Konkursowej IITD PAN ds.zatrudnienia na stanowisku Doktoranta Stypendysty, w ramach projektu Sonata-Bis 7 UMO-2017/26/E/NZ1/00249
   
  W wyniku posiedzenia Komisji Konkursowej ustalono, ze   stypendium naukowe w projekcie
  Sonata-Bis 7 UMO-2017/26/E/NZ1/00249  otrzyma Pani Karolina Filik.
   
 • Oferta pracy doktorant stypendysta - projekt NCN-OPUS13 dotyczący roli glikacji w mikrośrodowisku nowotworowym
   
 • Oferta pracy dla laureatów FNP, Job offer for laureates FNP - Cell biology, biotechnology, biochemistry
   
 • Oferta pracy specjalista biotechnolog - Opracowanie i wdrożenie preparatu bakteriofagowego wykorzystywanego w leczeniu oraz profilaktyce zgnilców czerwiu pszczoły miodnej