Zarządzenia Dyrektora

2021

Postępowania w sprawie nadania stopnia doktora
załącznik nr 1 - wniosek w sprawie zawarcia umowy o odpłatność (pdf, docx)
załącznik nr 3 - umowa dot. odpłatności za przeprowadzenie postępowania (zawierana między IITD PAN a osobą ubiegającą się) (pdf, docx)
załącznik nr 4 - umowa dot. odpłatności za przeprowadzenie postępowania (zawierana między IITD PAN a jednostką zatrudniającą oraz  osobą ubiegającą się) (pdf, docx)

Postępowania habilitacyjne
załącznik nr 2 - wniosek w sprawie zawarcia umowy o odpłatność (pdf, docx)
załącznik nr 5 - umowa dot. odpłatności za przeprowadzenie postępowania (zawierana między IITD PAN a osobą ubiegającą się) (pdf, docx)
załącznik nr 6 - umowa dot. odpłatności za przeprowadzenie postępowania (zawierana między IITD PAN a jednostką zatrudniającą oraz  osobą ubiegającą się) (pdf, docx)

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

 • Zarządzenie Dyrektora nr 1/2014 w sprawie odpłatności za przeprowadzenie w Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu przewodów doktorskich, postępowań habilitacyjnych oraz postępowań o nadanie tytułu profesora osób niebędących pracownikami IITD PAN.
  wniosek w sprawie zawarcia umowy o odpłatność za przeprowadzenie przewodu doktorskiego/postępowania habilitacyjnego/postępowania o nadanie tytułu profesora* osoby niebędącej pracownikiem Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda Polskiej Akademii Nauk
  umowa dotycząca odpłatności za przeprowadzenie przewodu doktorskiego/postępowania habilitacyjnego/postępowania o nadanie tytułu profesora* osoby niebędącej pracownikiem Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda Polskiej Akademii Nauk
   

2013

 • Zarządzenie Dyrektora nr 2/2013 w sprawie wzoru godła Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda PAN oraz zasad jego używania
 • Zarządzenia Dyrektora nr 4/2013 w sprawie wysokości opłat pobieranych przez Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda PAN za wydawanie dyplomów osobie, której nadano stopień doktora lub doktora habilitowanego
   

2012