Zamówienia Publiczne

Dział Zamówień Publicznych
Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej

Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu
ul. Weigla 12, 53-114 Wrocław
tel/fax +48 713709997
e-mail: zp@hirszfeld.pl

SZP/06/2020

Temat:  Dostawa aparatury do automatycznego western-blot z możliwością multipleksowania oraz detekcją chemiluminescencji i fluorescencji wraz z oprogramowaniem i wyposażeniem.

Nr post. SZP/06/2020

Termin składania ofert: 15.10.2020 r. godz. 10:00,
Termin otwarcia ofert: 15.10.2020 r. godz. 10:10.

 1. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania scan,
 2. SIWZ scan,
 3. Formularz ofertowy wersja word,
 4. Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia wersja word,
 5. Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu wersja word,
 6. PISEMNE ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU DO ODDANIA DO DYSPOZYCJI WYKONAWCY NIEZBĘDNYCH ZASOBÓW NA OKRES KORZYSTANIA Z NICH PRZY WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA ZGODNIE Z ART.22 A USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH wersja word,
 7. Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej wersja word,
 8. Wykaz dostaw wersja word,
 9. Wzór umowy wersja word,
 10. Opis przedmiotu zamówienia wersja word.
SZP/05/2020

Temat: Dostawa systemu  Real -Time PCR zwalidowanego do aplikacji HLA.

Nr post. SZP/05/2020

Termin składania ofert: 21.09.2020 r. godz. 10:00,
Termin otwarcia ofert: 21.09.2020 r. godz. 10:10.

1. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania scan,
2. SIWZ scan,
3. Formularz ofertowy wersja word,
4. Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia wersja word,
5. Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu wersja word,
6. PISEMNE ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU DO ODDANIA DO DYSPOZYCJI WYKONAWCY NIEZBĘDNYCH ZASOBÓW NA OKRES KORZYSTANIA Z NICH PRZY WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA ZGODNIE Z ART.22 A USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH wersja word,  
7. Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej wersja word,
8. Wykaz dostaw wersja word,
9. Wzór umowy wersja word,
10. Opis przedmiotu zamówienia wersja word.             

SZP/03/2020

Temat: Usługi prawnicze na rzecz IITD PAN we Wrocławiu.

Składanie ofert: 31.07.2020 r. do godz. 10:00,
Otwarcie ofert: 31.07.2020 r. o godz. 10:10.

W załączeniu:

-  Ogłoszenie,
-  Formularz ofertowy,
-  Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia,
-  Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu,
-  Wykaz wykonanych lub wykonywanych usług,
-  Wykaz osób,
-  Wzór umowy,
-  Opis przedmiotu zamówienia.
 

SZP/02/2020

Temat:  sukcesywna dostawa odczynników i akcesoriów do pozyskiwania danych z mikroskopów fluorescencyjnych, elektronowych oraz sekwenatorów NGS:

1)  dla części  1:   Przeciwciała do immunocytochemii,
2)  dla części  2:   Odczynniki chemiczne,
3) dla części 3:  Zestaw do izolacji DNA,
4) dla części 4:  Przesłony do mikroskopu TEM,
5) dla części 5:  Odczynniki do charakterystyki komórek.

UWAGA:

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa” Poddziałania 2.3.1 „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki” (typ II projektu: cyfrowe udostępnienie zasobów nauki). Numer projektu: POPC.02.03.01-00-0053/18.
 

Identyfikator postępowania:  73d5e673-7b18-466f-b36c-53562600780f

Termin składania ofert: 03.09.2020 r. godz. 11:00,
Termin otwarcia ofert: 03.09.2020 r. godz. 11:10.


W załączeniu:
1.  Ogłoszenie,
2.  SIWZ,
3.  Formularz ofertowy wersja word,
4. PISEMNE ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU DO ODDANIA DO DYSPOZYCJI WYKONAWCY NIEZBĘDNYCH ZASOBÓW NA OKRES KORZYSTANIA Z NICH PRZY WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA ZGODNIE Z ART.22 A USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH wersja word,
5. Oświadczenie dotyczące przynależności do grupy kapitałowej wersja word,
6. Wykaz wykonanych dostaw wersja word,
7. Wzór umowy wersja word,
8. Opis przedmiotu zamówienia wersja word,
9. Klucz publiczny.

SZP/01/2020

Sukcesywna dostawa odczynników i akcesoriów do pozyskiwania danych z mikroskopów fluorescencyjnych, elektronowych oraz sekwenatorów NGS:

 • dla części 1:   Odczynniki do charakterystyki komórek,
 • dla części 2:   Odczynniki do immunocytochemii,
 • dla części 3:   Reagent do identyfikacji komórek,
 • dla części 4:   Przeciwciało poliklonalne,
 • dla części 5:   Przeciwciała do immunocytochemii,
 • dla części 6:   Odczynniki do przygotowania preparatów komórkowych,
 • dla części 7:   Odczynniki do hodowli komórkowej,
 • dla części 8:   Odczynniki do izolacji komórek,
 • dla części 9:   Akcesoria do mikroskopii fluoroscencyjnej,
 • dla części 10: Materiały sterylne jednorazowe,
 • dla części 11: Odczynniki chemiczne,
 • dla części 12: Sukcesywna dostawa odczynników biochemicznych,
 • dla części 13: Zestaw do izolacji DNA,
 • dla części 14: Materiały do sekwencjonowania 1-szej generacji,
 • dla części 15: Materiały i akcesoria do mikroskopii elektronowej,
 • dla części 16: Szkło laboratoryjne oraz materiały zużywalne jednorazowe,
 • dla części 17: Akcesoria do typowania mikroorganizmów,
 • dla części 18: Cieplarka do preparatyki w mikroskopii elektronowej,
 • dla części 19: Przesłony do mikroskopu TEM,
 • dla części 20: Nóż diamentowy do preparatyki TEM,
 • dla części 21: Sukcesywna dostawa materiałów zużywalnych do sekwenatorów NGS,
 • dla części 22: Sukcesywna dostawa materiałów do konstrukcji bibliotek

UWAGA: Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa” Poddziałania 2.3.1 „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki” (typ II projektu: cyfrowe udostępnienie zasobów nauki). Numer projektu: POPC.02.03.01-00-0053/18.
 
Składanie ofert: 26.03.2020 r. do godz. 10:00.

Otwarcie ofert:  26.03.2020 r. o godz. 10:10.
 
Identyfikator postępowania: 7d53bc0b-2d37-4ff9-8147-6c0047824aeb
 

Zmodyfikowany termin składania i otwarcia ofert:

Składanie ofert: 31.03.2020 r. do godz. 10:00,

Otwarcie ofert:  31.03.2020 r. o godz. 10:10.