SZP/06/2020

Dział Zamówień Publicznych
Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej

Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu
ul. Weigla 12, 53-114 Wrocław
tel/fax +48 713709997
e-mail: zp@hirszfeld.pl

SZP/06/2020

Temat:  Dostawa aparatury do automatycznego western-blot z możliwością multipleksowania oraz detekcją chemiluminescencji i fluorescencji wraz z oprogramowaniem i wyposażeniem.

Nr post. SZP/06/2020

Termin składania ofert: 15.10.2020 r. godz. 10:00,
Termin otwarcia ofert: 15.10.2020 r. godz. 10:10.

  1. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania scan,
  2. SIWZ scan,
  3. Formularz ofertowy wersja word,
  4. Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia wersja word,
  5. Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu wersja word,
  6. PISEMNE ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU DO ODDANIA DO DYSPOZYCJI WYKONAWCY NIEZBĘDNYCH ZASOBÓW NA OKRES KORZYSTANIA Z NICH PRZY WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA ZGODNIE Z ART.22 A USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH wersja word,
  7. Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej wersja word,
  8. Wykaz dostaw wersja word,
  9. Wzór umowy wersja word,
  10. Opis przedmiotu zamówienia wersja word.