SZP/05/2020

Dział Zamówień Publicznych
Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej

Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu
ul. Weigla 12, 53-114 Wrocław
tel/fax +48 713709997
e-mail: zp@hirszfeld.pl

SZP/05/2020

Temat: Dostawa systemu  Real -Time PCR zwalidowanego do aplikacji HLA.

Nr post. SZP/05/2020

Termin składania ofert: 21.09.2020 r. godz. 10:00,
Termin otwarcia ofert: 21.09.2020 r. godz. 10:10.

1. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania scan,
2. SIWZ scan,
3. Formularz ofertowy wersja word,
4. Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia wersja word,
5. Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu wersja word,
6. PISEMNE ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU DO ODDANIA DO DYSPOZYCJI WYKONAWCY NIEZBĘDNYCH ZASOBÓW NA OKRES KORZYSTANIA Z NICH PRZY WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA ZGODNIE Z ART.22 A USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH wersja word,  
7. Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej wersja word,
8. Wykaz dostaw wersja word,
9. Wzór umowy wersja word,
10. Opis przedmiotu zamówienia wersja word.