SZP/03/2020

Dział Zamówień Publicznych
Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej

Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu
ul. Weigla 12, 53-114 Wrocław
tel/fax +48 713709997
e-mail: zp@hirszfeld.pl

SZP/03/2020

Temat: Usługi prawnicze na rzecz IITD PAN we Wrocławiu.

Składanie ofert: 31.07.2020 r. do godz. 10:00,
Otwarcie ofert: 31.07.2020 r. o godz. 10:10.

W załączeniu:

-  Ogłoszenie,
-  Formularz ofertowy,
-  Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia,
-  Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu,
-  Wykaz wykonanych lub wykonywanych usług,
-  Wykaz osób,
-  Wzór umowy,
-  Opis przedmiotu zamówienia.