SZP/02/2020

Dział Zamówień Publicznych
Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej

Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu
ul. Weigla 12, 53-114 Wrocław
tel/fax +48 713709997
e-mail: zp@hirszfeld.pl

SZP/02/2020

Temat:  sukcesywna dostawa odczynników i akcesoriów do pozyskiwania danych z mikroskopów fluorescencyjnych, elektronowych oraz sekwenatorów NGS:

1)  dla części  1:   Przeciwciała do immunocytochemii,
2)  dla części  2:   Odczynniki chemiczne,
3) dla części 3:  Zestaw do izolacji DNA,
4) dla części 4:  Przesłony do mikroskopu TEM,
5) dla części 5:  Odczynniki do charakterystyki komórek.

UWAGA:

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa” Poddziałania 2.3.1 „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki” (typ II projektu: cyfrowe udostępnienie zasobów nauki). Numer projektu: POPC.02.03.01-00-0053/18.
 

Identyfikator postępowania:  73d5e673-7b18-466f-b36c-53562600780f

Termin składania ofert: 03.09.2020 r. godz. 11:00,
Termin otwarcia ofert: 03.09.2020 r. godz. 11:10.


W załączeniu:
1.  Ogłoszenie,
2.  SIWZ,
3.  Formularz ofertowy wersja word,
4. PISEMNE ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU DO ODDANIA DO DYSPOZYCJI WYKONAWCY NIEZBĘDNYCH ZASOBÓW NA OKRES KORZYSTANIA Z NICH PRZY WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA ZGODNIE Z ART.22 A USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH wersja word,
5. Oświadczenie dotyczące przynależności do grupy kapitałowej wersja word,
6. Wykaz wykonanych dostaw wersja word,
7. Wzór umowy wersja word,
8. Opis przedmiotu zamówienia wersja word,
9. Klucz publiczny.